Najnovšie oznamy

Informácia pre verejnosť v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji a informácia pre jednotlivcov po ceste zo zahraničia: Čo robiť, ak ste pricestovali v posledných 14 dňoch z oblasti nákazy novým koronavírusom (centrálna Čína, provincia Hubei, Wuhan (v aktualizovanom usmernení je celá pevninská Čína), Južná Kórea, Taliansko – regióny Lombardia, Benátky a ďalšie…

Úroveň vytriedenia KO a sadzba poplatku za uloženie KO na skládku

Vážení občania, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na…

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019

V zmysle §12, ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Laskári, ktoré sa bude konať dňa: 12. 12. 2019 /štvrtok/ o 18.00  hod. na Obecnom úrade. Program: Otvorenie Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice Voľba návrhovej komisie Schválenie návrhu plánu…

Výzva na predkladanie CP – Kultúrny dom

Obec Laskár, Obecný úrad v Laskári, Laskár 26,038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00649341, DIČ: 2020591848, tel:043/4294261, e-mail: laskar@gaya.sk Výzva na predkladanie cenových ponúk zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 1.…