Najnovšie oznamy

Výzva na predkladanie CP – Kultúrny dom

Výzva na predkladanie CP – Kultúrny dom

Obec Laskár, Obecný úrad v Laskári, Laskár 26,038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00649341, DIČ: 2020591848, tel:043/4294261, e-mail: laskar@gaya.sk Výzva na predkladanie cenových ponúk zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 1.…

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

V Laskári, dňa 29. 07. 2019 Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Obec Laskár Sídlo: Laskár 26, 038 43 Kláštor pod Znievom Štatutárny zástupca: Lenka Janíková – starosta obce IČO: 00649341 DIČ: 2020591848 e-mail adresa pre komunikáciu: laskar@gaya.sk internetová stránka: www.laskar.sk Predmet zákazky: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Laskár…

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 1. Predmet zákazky : „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Laskár“ 2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:   Názov: Obec Laskár Adresa :…

Voľba hlavného kontrolóra

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár  uznesením č. 7 zo dňa 25. 06. 2019 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra Obce Laskár, ktorá sa uskutoční…