Najnovšie oznamy

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

V Laskári, dňa 29. 07. 2019 Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Obec Laskár Sídlo: Laskár 26, 038 43 Kláštor pod Znievom Štatutárny zástupca: Lenka Janíková – starosta obce IČO: 00649341 DIČ: 2020591848 e-mail adresa pre komunikáciu: laskar@gaya.sk internetová stránka: www.laskar.sk Predmet zákazky: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Laskár…

Výzva na predloženie ponuky

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 1. Predmet zákazky : „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Laskár“ 2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:   Názov: Obec Laskár Adresa :…

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár  uznesením č. 7 zo dňa 25. 06. 2019 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra Obce Laskár, ktorá sa uskutoční…

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.6.2019

V zmysle §12, ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Laskári, ktoré sa bude konať dňa: 25. 06. 2019 /utorok/ o 17.00  hod. na Obecnom úrade Program: Otvorenie Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice Voľba návrhovej komisie Správa o výsledkoch kontroly…