Najnovšie oznamy

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár  uznesením č. 7 zo dňa 25. 06. 2019 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra Obce Laskár, ktorá sa uskutoční…

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.6.2019

V zmysle §12, ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Laskári, ktoré sa bude konať dňa: 25. 06. 2019 /utorok/ o 17.00  hod. na Obecnom úrade Program: Otvorenie Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice Voľba návrhovej komisie Správa o výsledkoch kontroly…

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK voľby EU

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať: meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej…