Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

V Laskári, dňa 29. 07. 2019

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Laskár
Sídlo: Laskár 26, 038 43 Kláštor pod Znievom
Štatutárny zástupca: Lenka Janíková – starosta obce
IČO: 00649341
DIČ: 2020591848
e-mail adresa pre komunikáciu: laskar@gaya.sk
internetová stránka: www.laskar.sk

Predmet zákazky:

Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Laskár

Druh verejného obstarávateľa podľa ZVO:

verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákazka podľa predpokladanej hodnoty: zákazka s nízkou hodnotou

Použitý postup zadávania zákazky: verejná súťaž

Zákazka podľa predmetu obstarania: uskutočnenie stavebných prác

Predpokladaná hodnota zákazky: 27 074,32

Dôvod zrušenia verejného obstarávania:

V zmysle § 57, ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Laskár

Dôvodom zrušenia predmetného verejného obstarávania je zmena okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

Aktualizované: