SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 25.6.2020

V zmysle §12, ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Laskári, ktoré sa bude konať dňa: 25. 6. 2020 /štvrtok/ o 18.00  hod. na Obecnom úrade.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce za IV.
  štvrťrok a rok 2019
 5. Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce za I.
  štvrťrok 2020
 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavního kontrolóra na II. polrok 2020
 7. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019
 9. Informatívna správa o ukončení auditu obce za rok 2019
 10. Prerokovanie zámeru odpredaja obecného pozemku KNE parc.č. 623 o výmere 4144m2 orná pôda na LV č. 1242 v k.ú. Blatnica na základe písomnej žiadosti firmy AGRODATE s.r.o. Folkušová
 11. Návrh zmeny rozpočtu vo finančných operáciách navýšením rozpočtu o sumu 3 tis. € za účelom vybudovania solárneho osvetlenia v obciach Laskár na mieste IBV od smeru Socovce – Laskár a v obci Valentová na autobusovej zastávke na dlhodobú žiadosť občanov a zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu o sumu 3 tis. € na hore uvedený účel
 12. Návrh zmeny rozpočtu vo finančných operáciách navýšením rozpočtu o 3 tis. € na vybudovanie novej žumpy pri obecnej budove súpis.č. 25 a zároveň pri budúcej hasičskej zbrojnici v Laskári a zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu o sumu 3 tis. € na hore uvedený účel
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laskár je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 16:30 – 18:00
 • Ut: Nestránkový deň
 • St: Nestránkový deň
 • Št: 16:30 – 18:00
 • Pi: Nestránkový deň