SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár  uznesením č. 7 zo dňa 25. 06. 2019 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra Obce Laskár, ktorá sa uskutoční dňa 06. 09. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Laskár. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23. 08. 2019 do 15.00 hod. v zalepenej obálke na adresu:

OBEC LASKÁR, Obecný úrad v Laskári
Laskár 26, 038 43 Kláštor pod Znievom
Zn.: „Voľby hlavného kontrolóra –NEOTVÁRAŤ“

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Deň nástupu do zamestnania je 01. 10. 2019. Rozsah pracovného času je stanovený na úväzok 2 hod. týždenného pracovného času.

Náležitosti písomnej prihlášky:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (e-mail, telefón);
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Laskár

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laskár je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 16:30 – 18:00
 • Ut: Nestránkový deň
 • St: Nestránkový deň
 • Št: 16:30 – 18:00
 • Pi: Nestránkový deň