SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Predmet zákazky : „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Laskár“

2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:  

Názov: Obec Laskár
Adresa : Laskár 26, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO: 00649341
DIČ: 2020591848
Kontaktná osoba: Lenka Janíková, starostka obce
Kontakt : 043 4294261, 0915837259
Mail: laskar@gaya.sk

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Druh zákazky : Stavebné práce  

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45216121-8 Stavebné práce na obj. hasičských staníc  

5. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vybudovanie hasičskej zbrojnice v obci Laskár na parc. č. 81/1, 81/2, 99/1, 100/1 v k.ú. Laskár. Jedná sa o murovaný jednopodlažný objekt bez suterénu s využitým vedľajšej budovy, ktorá bude spojená 1 stenou. Prístavba sa k pôvodnému objektu napojí z východnej strany. Prístup k novovybudovanej budove hasičskej zbrojnice bude z verejnej komunikácie. Nová strešná konštrukcia bude vysoká 3,595 m s pôdorysným rozmerom hasičskej zbrojnice 61,82m2. Práce sa budú realizovať na základe projektovej dokumentácie vypracovanej firmou Hplus, a.s. , Kollárova 73, 036 01 Martin.

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Presný rozsah prác je špecifikovaný v prílohe č.1 – Výkaz výmer, ktorú požadujeme oceniť a predložiť spolu s cenovou ponukou. V prípade ak sa vo výkaze výmer uvádzajú konkrétne značky stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke nahradiť tieto materiály ich ekvivalentným druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov.

7. Podmienky účasti:

Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) v znení neskorších predpisov t.j. musí preukázať, že: „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť“.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO t.j. že nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, bude jeho ponuka vylúčená. Verejný obstarávateľ bude túto skutočnosť overovať z verejne dostupných zdrojov.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti aj spôsobom podľa § 152 ZVO. 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Laskár – parc. KNC č. 81/1, 81/2, 99/1, 100/1  

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 27 074,32 €  bez DPH  

10. Termín realizácie zákazky : 09/ 2019 – 09/2020  

11. Variantné riešenie: neumožňuje sa  

12. Obhliadka miesta:  

Obhliadka miesta si môžu uchádzači dohodnúť na obecnom úrade telefonicky na tel. číslach 043/4294261, 0915837259. Účasť na obhliadke je nutná a záujemca, ktorý sa nezúčastni obhliadky, nemôže predložiť cenovú ponuku.

13. Lehota a miesto na predloženie ponúk: do pondelka 22. 7. 2019 do 14:00 hod  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne, v pracovných a stránkových dňoch: Obecný úrad Laskár, Laskár 26, 038 43 Kláštor pod Znievom

14. Spôsob predkladania ponúk:  

Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 13 tejto výzvy. Ponuky budú predkladané v slovenskom, alebo českom jazyku. Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).

Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Laskár  – Neotvárať“.

15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním cenových ponúk za dodanie predmetu zákazky. Jediným kritériom je najnižšia cena za realizáciu predmetu zákazky podľa bodu č.5 tejto výzvy. Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná.

16. Lehota viazanosti ponúk: 31.12. 2019

17. Obsah ponuky:  

Uchádzač predloží svoju cenovú ponuku na predmet zákazky v jednom originály, ktorá musí obsahovať :

Vyplnený výkaz výmer – príloha č.1 tejto výzvy

Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky – originál, fotokópia, alebo vytlačený z internetu Výpis z obchodného alebo živnostenského registra  

18. Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk komisiou je neverejné.

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22. 7. 2019 o 15,00 hod

Miesto: Obecný úrad Laskár, Laskár 26, 038 43 Kláštor pod Znievom

19. Obchodné podmienky a podmienky financovania

Cenovú ponuku vypracovať v € s DPH v súlade s bodom 5 tejto výzvy. Ceny sú vrátane materiálu, montáže, dopravy materiálu, režijných nákladov, mzdových nákladov, nákladov za odvoz a uskladnenie odpadu a príp. ďalších – musia byť konečné a platné do lehoty realizácie a fakturácie diela. Poskytnutý výkaz výmer je len orientačný, rozhodujúca je PD a reálne podmienky na stavenisku. Posudzovaná bude celková cena za predmetu zákazku .

Dielo musí byť vyhotovené v súlade s príslušnými normami a predpismi platnými na predmetnú zákazku.

 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na realizáciu predmetu zákazky. Platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po doručení faktúry.

Záruka a uplatňovanie reklamácií – Záruku požadujeme na práce 60 mesiacov a na zabudovaný materiál podľa údaja výrobcu (min. 24 mesiacov). Reklamácie /závady diela/ budú odstránené bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie

 20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

– nebude predložená žiadna ponuka,

– ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

– ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laskár je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 16:30 – 18:00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: Nestránkový deň
  • Št: 16:30 – 18:00
  • Pi: Nestránkový deň