SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

VÝZVA NA PREDKLADANIE CP – KULTÚRNY DOM

Obec Laskár, Obecný úrad v Laskári, Laskár 26,
038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00649341, DIČ: 2020591848, tel:043/4294261, e-mail: laskar@gaya.sk

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Laskár
So sídlom:   Obecný úrad Laskár 26, 038 43 Laskár                                 
Zastúpený:  Lenka Janíková, starostka obce                                      
IČO : 00649341                                        
DIČ: 2020591848                                   
Email: laskar@gaya.sk

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  
Telefón: Lenka Janíková, starostka obce                                         
Email: laskar@gaya.sk

2. Názov predmetu obstarávania: Udržiavacie práce – Kultúrny dom Laskár
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  45000000-7 stavebné práce
4. Opis predmetu obstarávania:  Stavebné práce:

Práce a dodávky HSV

 •  úpravy povrchov, podlahy, osadenie
 • – ostatné konštrukcie a búracie práce
 • – presun hmôt HSV

Práce a dodávky PSV

 • – konštrukcie tesárske
 • – konštrukcie klampiarske
 • – konštrukcie stolárske
 • – konštrukcie doplnkové kovové
 • – podlahy z dlaždíc
 • – dokončovacie práce – nátery
 • – dokončovacie práce – maľby

Podrobný rozpočet s výkazom výmer tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Projektová dokumentácia k nahliadnutiu na obecnom úrade. 

Predmetom realizácie diela je odstránenie opotrebovaných častí na kultúrnom dome v obci Laskár. Ide o havarijný stav podľa stavebného zákona č. 50/1976, v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Miesto realizácie: KD Laskár, parcela č.1, 2/1, 2/2.

Oprava sa týka najmä výmeny strešnej krytiny a opráv s tým spojených, sanácia popraskaného muriva, výmena nevyhovujúcich výplní otvorov. Strecha je pultová s viacerými rovinami  so strešnými zvodmi. Ide o stavbu s 1 nadzemným podlažím + povala. Súčasne je nutná výmena odtokových žľabov, dverí do objektu a dverí do sál. Výmena dlažby v predsienke. V rámci opráv trhlín v murive spôsobených nerovnomerným sadaním stavby sa odstráni drevený obklad v spoločenskej sále, aby bolo možné murivo sanovať. Obklad sa nahradí umývateľným náterom.   

5. Cena:

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:

 • ako cena celkom bez DPH,
 • výška a sadzba DPH a
 • cena celkom vrátane DPH.

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   20 833,33 € bez DPH, 25 000,00 € s DPH

7. Rozdelenie predmetu: NIE

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 30 dní od schválenia zmluvy o NFP, termín ukončenia prác 31.12.2021

10. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021

11. Lehota na predkladanie ponúk:

 • lehota na predkladanie ponúk je do: 25.10.2019 do 10:00 hod.. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: do 24.10.2019. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
 • ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania: Udržiavacie práce – Kultúrny dom Laskár, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

12.1 Osobné postavenie

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu alebo kontrolou prostredníctvom web portálu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.

12.2 Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena diela v eurách s DPH

14. Podmienky financovania:

15. Typ zmluvy:

      Zmluva o dielo

16. Doplňujúce informácie:

 1. Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené  ponuky formou zápisnice.
 2. Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 2 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
 3. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača pri splnení podmienok: splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.
 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade, ak:
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve;
 • sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 • ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 • nebude predložená ani jedna ponuka.

     5. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

     6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laskár je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 16:30 – 18:00
 • Ut: Nestránkový deň
 • St: Nestránkový deň
 • Št: 16:30 – 18:00
 • Pi: Nestránkový deň