Obec Laskár – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 24. októbra 2020 17:27
EnglishSlovak

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 25.6.2020

22. júna 2020 V zmysle §12, ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Laskári, ktoré sa bude konať dňa: 25. 6. 2020 /štvrtok/ o 18.00  hod. na Obecnom úrade. Program: Otvorenie Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice Voľba návrhovej komisie Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce za IV.štvrťrok a […]

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRIACIM SA KORONAVÍRUSOM

6. marca 2020 Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji a informácia pre jednotlivcov po ceste zo zahraničia: Čo robiť, ak ste pricestovali v posledných 14 dňoch z oblasti nákazy novým koronavírusom (centrálna Čína, provincia Hubei, Wuhan (v aktualizovanom usmernení je celá pevninská Čína), Južná Kórea, Taliansko – regióny Lombardia, Benátky a ďalšie podľa aktuálnej epidemiologickej situácie) alebo ste prestupovali na […]

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 12.12.2019

27. novembra 2019 V zmysle §12, ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Laskári, ktoré sa bude konať dňa: 12. 12. 2019 /štvrtok/ o 18.00  hod. na Obecnom úrade. Program: Otvorenie Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice Voľba návrhovej komisie Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti v období od 1.10.2019 – 31.12.2019 Schválenie […]

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA

26. júna 2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár  uznesením č. 7 zo dňa 25. 06. 2019 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra Obce Laskár, ktorá sa uskutoční dňa 06. 09. 2019 na zasadnutí obecného […]

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

9. júla 2019 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 1. Predmet zákazky : „Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Laskár“ 2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:   Názov: Obec LaskárAdresa : Laskár 26, 038 43 […]

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

V Laskári, dňa 29. 07. 2019 Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Obec Laskár Sídlo: Laskár 26, 038 43 Kláštor pod Znievom Štatutárny zástupca: Lenka Janíková – starosta obce IČO: 00649341 DIČ: 2020591848 e-mail adresa pre komunikáciu: laskar@gaya.sk internetová stránka: www.laskar.sk Predmet zákazky: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Laskár Druh verejného obstarávateľa podľa ZVO: verejný obstarávateľ podľa §7 ods. […]

VÝZVA NA PREDKLADANIE CP – KULTÚRNY DOM

Obec Laskár, Obecný úrad v Laskári, Laskár 26,038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00649341, DIČ: 2020591848, tel:043/4294261, e-mail: laskar@gaya.sk Výzva na predkladanie cenových ponúk zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia verejného obstarávateľaNázov: Obec LaskárSo sídlom:   Obecný úrad Laskár 26, 038 43 Laskár                           […]

OZNÁMENIE O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OVK VOĽBY EU

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať: meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; meno, […]

  • 1
  • 2