Obec Laskár – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 24. októbra 2020 16:41
EnglishSlovak

V zmysle §12, ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Laskári, ktoré sa bude konať dňa: 25. 06. 2019 /utorok/ o 17.00  hod. na Obecnom úrade

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce v I. polroku 2019
 5. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018
 7. Vyhlásenie volieb na miesto hlavného kontrolóra obce podľa §18 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
 8. Informatívna správa o ukončení auditu obce za rok 2018
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

Print Friendly, PDF & Email