Obec Laskár – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 15. júla 2020 20:01
EnglishSlovak

27. novembra 2019

V zmysle §12, ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Laskári, ktoré sa bude konať dňa: 12. 12. 2019 /štvrtok/ o 18.00  hod. na Obecnom úrade.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti v období od 1.10.2019 – 31.12.2019
  5. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti v období 1. polroku 2020
  6. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a prerokovanie výhľadového rozpočtu na roky 2021 – 2022
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh uznesenia
  10. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

Print Friendly, PDF & Email