Obec Laskár – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 15. júla 2020 19:09
EnglishSlovak

26. júna 2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár  uznesením č. 7 zo dňa 25. 06. 2019 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra Obce Laskár, ktorá sa uskutoční dňa 06. 09. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Laskár. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23. 08. 2019 do 15.00 hod. v zalepenej obálke na adresu:

OBEC LASKÁR, Obecný úrad v Laskári
Laskár 26, 038 43 Kláštor pod Znievom
Zn.: „Voľby hlavného kontrolóra –NEOTVÁRAŤ“

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Deň nástupu do zamestnania je 01. 10. 2019. Rozsah pracovného času je stanovený na úväzok 2 hod. týždenného pracovného času.

Náležitosti písomnej prihlášky:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (e-mail, telefón);
  • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • profesijný štruktúrovaný životopis;
  • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Laskár
Print Friendly, PDF & Email